18 Δεκεμβρίου 2011

Ηλίας Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας1η έκδοση, Νοέμβριος 2011
σελ. 1135.

Μέρος Α' (Θεωρία της διδασκαλίας):
Σχολές και τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο || Η επιστήμη της διδακτικής: Σταθμοί, πρόσωπα και κατευθύνσεις || Βασικές έννοιες της διδακτικής || Η προσωπική θεωρία της διδασκαλίας: Πλαίσιο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας || Πρώτο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: τεχνοκρατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας || Δεύτερο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της διδασκαλίας || Τρίτο επίπεδο στοχαστικο - κριτικής ανάλυσης: Αξιολογική ανάλυση των συνεπαγωγών της διδασκαλίας || Κριτική αυτοδιερεύνηση: Σχήμα επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και επαγγελματικής ανάπτυξης || Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Ταυτότητα, ρόλος και αυτονομία || Συγγραφή ερευνητικής εργασίας
Μέρος Β' (Στρατηγικές διδασκαλίας):
Το παιδαγωγικό-διδακτικό κίνημα της κριτικής σκέψης || Κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη || Εννοιολογική ανάλυση της ωριαίας διδασκαλίας || Προγραμματισμός της κριτικής διδασκαλίας || Διεξαγωγή της || Αξιολόγηση και βαθμολόγηση || Στρατηγική επαγωγικο-υποθετικής διδασκαλίας || Στρατηγική απαγωγικής διδασκαλίας || Στρατηγική επαγικο-απαγωγικής διδασκαλίας || Στρατηγική προοργανωτικής διδασκαλίας || Στρατηγική μονολογικο-διαλεκτικής διδασκαλίας || Στρατηγική νοηματικής προσέγγισης γραπτού λόγου || Στρατηγική αποτελεσματικής διδασκαλίας || Στρατηγική κατευθυνόμενης διερεύνησης || Στρατηγική ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας || Γνωστικές δεξιότητες || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο όρων και ονομάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top