29 Οκτωβρίου 2011

Τεχνικές στοχαστικής δημιουργικής και γλωσσικής ενεργοποίησης των μαθητών δια μέσου των τεχνών: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ


Στο πλαίσιο της εισήγησης τίθεται ένας αρχικός προβληματισμός για τη σχέση της τέχνης με την εκπαίδευση και γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης, ενεργοποιώντας ολιστικά την προσωπικότητα των μαθητών. Το θεωρητικό πλαίσιο που θεμελιώνει αυτή τη σχέση στηρίζεται στις διατυπωμένες θεωρίες των Dewey, και Gardner.
Ειδικότερα αναλύεται το πώς η τέχνη προάγει τον κριτικό και δημιουργικό στοχασμό των μαθητών και περιγράφονται μοντέλα ανάπτυξης της δημιουργικότητας και του στοχασμού των μαθητών όταν αυτοί συνδιαλέγονται (μέσω της παρατήρησης και της ακρόασης) με έργα τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται το μοντέλο παρατήρησης εικαστικών έργων τέχνης (Perkins, 1994), τo μοντέλο ακρόασης μουσικών συνθέσεων (Olson ) και η φιλοσοφία και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων, Visible Thinking Project, Artful Thinking Project.
Aξίζει να σημειωθεί ότι στόχος αυτών των προσεγγίσεων είναι η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, η οποία εκφράζεται κυρίως γλωσσικά (μέσα από την προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών). H μεθοδευμένη παρατήρηση έργων τέχνης (μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις που τοποθετούνται σε 4 ανεξάρτητα στάδια) δίνει τη δυνατότητα στον παρατηρητή, όχι μόνο να παρατηρήσει σε βάθος ένα έργο τέχνης αλλά, παράλληλα, να καλλιεργήσει τη στοχαστική και δημιουργική του διάθεση καθώς παρατηρεί. (Perkins, 1994). Με τον τρόπο αυτό ο παρατηρητής δεν κατανοεί ή αναρωτιέται μόνο για το έργο τέχνης αλλά , παράλληλα, αναπτύσσει ιδιότητες της κριτικής και δημιουργικής σκέψης: (επιχειρηματολογία, κατάθεση τεκμηριωμένης άποψης, έλεγχος των πηγών, σύγκριση, επισήμανση κεντρικών μηνυμάτων και συμβολισμών, παραγωγή ιδεών, έκφραση μη προφανών απόψεων κτλ).
Στην ίδια λογική κινούνται και τα Project Visible και Artful Thinking. Σύμφωνα με αυτά οι μαθητές αναλύουν ένα θέμα ενδιαφέροντος μέσα από μεθοδευμένες εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν το στοχασμό των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές αυτές τεχνικές στηρίζονται στην παρατήρηση έργων τέχνης. Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα μοντέλα και οι τεχνικές παρατήρησης έργων τέχνης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, γίνεται επίσης αναφορά σε παραδείγματα από τη διδακτική πράξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top