24 Οκτωβρίου 2011

Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής: Γεώργιος Νικολάου
Ιστοσελίδα: http://ptde.uoi.gr/emaede
Το Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

1.Να διεξάγει έρευνα και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς, και ιδιαίτερα των απόδημων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.

2.Να διεξάγει έρευνα και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων, των αλλοδαπών και εν γένει των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.

3.Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς, που είναι επιφορτισμένοι με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε μαθητές ελληνικής ή μη ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4.Να παράγει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, για τη διδασκαλία του πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών, καθώς και για τη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης και την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα.

5.Να προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από την έρευνα και τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ασχολούνται με θέματα συναφή με τους στόχους του εργαστηρίου.

6.Να προωθεί τη “διαπολιτισμική διάσταση” και την “ευρωπαϊκή διάσταση” στην εκπαίδευση και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

7.Να διεξάγει διαπολιτισμικές, συγκριτικές, παιδαγωγικές και ιστορικο-κοινωνιολογικές μελέτες σχετικά με τις σύγχρονες εκφάνσεις της παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

24γράμματα – Ηλεκτρονικό Περιοδικό: Γλώσσα – Ιστορία – Πολιτισμός » Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top