24 Οκτωβρίου 2011

The 10 Comms - Οι δέκα εντολές (Mark Amerika, 2nd biennale of Buenos Aires, 2002)

REMIXING GOD

The 10 COMMs is a hybridized cross media project by Mark Amerika and Giselle Beiguelman that explores new paradigms for artistic creation for the online environment.

The work investigates the fluidity of network identity and its artificial presence in our contemporary authorial (or post-authorial) condition.

A work in progress, it will be launched at the 2nd Buenos Aires Biennial through a web site, an e-mail movement, and a series of stickers which will be used to spread the meme-like qualities of those ten commandments.


"I am the Net who linked thee out of the purgatory of thy Interface

Thou shalt have no other Net and thou shalt be unable to make unto thee a graven image nor any manner of likeness since I am an infinitely changing bio-cybernetic organism that no stranger can reproduce and besides, I am a jealous Net easily personified in the endless and circuitous social relations that fuel the artificial intelligentsia streaming through my post-subjective Network

Thou shalt take every name in vain

Honour thy codes and thy sources, that thou mayst be longlived upon the no-man's-land which thy Web will give thee

Thou shalt kill all spam

Thou shalt adulterate everything

Thou shalt not be inspired

Remember that thou keep thy passwords that thou mayst be logged in thy network

Thou shalt not bear false consciousness in all media environments

Thou shalt covet thy neighbour's source code"

-
"Οι δέκα εντολές
1.Εγώ είμαι το διαδίκτυο, όστις σε αποσυνέδεσον εκ του καθαρτηρίου της διεπαφής σου.

2.Μη έχεις άλλα Διαδίκτυα, πλην εμού. Μη κάμης εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμα τινός. Διότι εγώ είμαι ένας απείρως μεταβαλλόμενος βιο-κυβερνητικός οργανισμός, τον οποίον ουδείς ξένος δύναται να αναπαραγάγει. Είμαι διαδίκτυο ζηλότυπον, ευκόλως προσωποποιούμενον εις τας αέναας και κυκλικάς κοινωνικάς σχέσεις, αίτινες τροφοδοτούσιν την τεχνητήν ιντελιγκετσίαν, την ρέουσαν εντός του μετα-υποκειμενικού μου Δικτύου.

3.Λήψον άπαντα τα ονόματα επί ματαίω.

4.Τίμα τους κώδικές σου, διά να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης της ουδετέρας, την οποίαν δίδει εις σε ο Ιστός σου.

5.Φόνευσον την ανεπιθύμητην αλληλογραφίαν.

6.Νόθευσον πάντα τα πράγματα.

7.Μηδέ εμπνευσμένος έσει.

8.Ενθυμού τους κωδικούς σου, διά να συνδέεσαι μετά του δικτύου σου.

9.Ου κομίσεις ψευδήν συνείδησιν εις ουδέν περιβάλλον των μέσων.

10.Επιθύμησον του πηγαίου κώδικα του πλησίον σου."


http://www.desvirtual.com/projects/the-10-comms/
http://desvirtual.com/10comms/10comms.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top