24 Οκτωβρίου 2011

Βιβλιογραφία για γλώσσα και μετανάστευση

Μιχάλης Δαμανάκης (2001)
Πηγή: www.greek-language.gr (έγκυρος ιστότοπος για την ελληνική γλώσσα)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.APELTAUER, E., επιμ. 1987. Gesteuerter Ζweitspracherwerb. Μόναχο: Hueber.
2.BAKER, C. 1996. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Λονδίνο: Multilingual Matters.
3.BAKER, C. 2001. Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση. Επιμ. Μ. Δαμανάκης, μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg. Υπό έκδοση.
4.ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. 1988. Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες της δεύτερης γενιάς. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1:273-480. Ιωάννινα.
5.CUMMINS, J. 1999.Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Επιμ. Ε. Σκούρτου, μετάφραση Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg.
6.ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. 1987. Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
7.ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. [Damanakis, M.] 1994. Greek teaching materials abroad. European Journal of Intercultural Studies 5 (2): 35-46.
8.ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. επιμ. 1996. Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Αθήνα: Gutenberg.
9.ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. 1997. Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
10.ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. επιμ. 1999. Παιδεία ομογενών: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
11.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1998. Διατμηματικό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα.
12.ELLIS, R. 1996. The Study of Second Language Acquisition. Οξφόρδη: Oxford University Press.
13.FISHMAN, J. 1975. Soziologie der Sprache, Hueber hochschulreihe 30. Μόναχο. Hueber. Τίτλος πρωτοτύπου The Sociology of Language (Μασσαχουσέτη: Newbury House Publishers, 1972).
14.GENESEE, F., επιμ. 1997. Educating Second Language Children. The Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community. Cambridge: Cambridge University Press.
15.HAMERS, J. F & M. H. A. BLANK. 1993. Bilinguality and Bilingualism. New Castle : Cambridge University Press.
16.HOFFMANN, C. 1994. An Introduction to Bilingualism. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Longman.
17.ΊΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ-ΧΟΡΝ. 1996. Η νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα. Προβλήματα διδασκαλίας. Αθήνα.
18.ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ, Γ. 1999. Κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 1999, 221-238.
19.ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ, Γ. & Φ. ΚΑΒΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ. 1996. Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
20.ΚΟΙΛΙΑΡΗ, Α. 1986. Η γλωσσική ικανότητα στη γερμανική και ελληνική γλώσσα των παιδιών των μεταναστών. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ.
21.KRASHEN, S. D. 1987. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Τορόντο, Sydney, Τόκυο & Σιγκαπούρη: Phoenix ELT.
22.ΜΗΤΣΗΣ, Ν. 1998. Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.
23.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2413. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 124/17-6-1996, 1o τεύχος.
24.ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1977 περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινουμένων εργαζομένων (77/486/ EOK), Επίσημη Εφημερίδα των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθ. Ν 199/32 6.8.1977.
25.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. 1994. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές (Πρακτικά σεμιναρίου). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
26.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.1997. ‘Eργο “Παιδεία Ομογενών”. Παραδοτέα.
27.ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε., επιμ. 1997. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος.
28.SKUTNABB-KANGAS, T. 1981. Bilingualism or Not. Multilingual Matters 7. Clevedon, Φιλαδέλφεια: Multilingual Matters.
29.TAMIS, A. M. 1990. Language change, language maintenance and ethnic identity: The case of Greek in Australia. Journal of Multilingual Development 11 (6): 481-500.
30.ΥΠΕΠΘ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 1996. Μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. (Πρακτικά Ημερίδας, Δεκέμβριος 1995). 2 τόμ. Θεσσαλονίκη.
31.ΥΠΕΠΘ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 1997. Η Εκπαίδευση των Ελλήνων Μεταναστών στην Ευρώπη. Αθήνα.
32.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Α. [Hatzidaki, A.] 1994. Ethnic language use among second generation Greek immigrants in Brussels. Διδακτορική διατριβή, Vrije University Βρυξέλλες.
33.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Α. 1997. Η ελληνική γλώσσα στο Βέλγιο. Στο ΥΠΕΠΘ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1997, 55-60.

24γράμματα – Ηλεκτρονικό Περιοδικό: Γλώσσα – Ιστορία – Πολιτισμός » Βιβλιογραφία για γλώσσα και μετανάστευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top