11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων
1. Λέγεται κύκλῳ τόν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦσαι τό πύρ καί σωθῆναι τούτους ἀφ’ ὧν καί τό χωρίον ἒτι καί νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον.
2. Ἀπομπέμπουσιν πρίν ἀκοῦσαι καί ἐκέλευον εἶναι ἐκτός ὃρων αὐθημερόν, τό τε λοιπόν ἀναχωρήσαντας, ἢν τί βούλωνται, πρεσβεύεσθαι
3. ΟΜελήσιππος εἶπε ὃτι ἣδε ἡ μέρα τοῖς Ἓλλησι μεγάλων κακῶν ἂρξει.
4. Οἱ στρατηγοί διηγοῦντο ὃτι αὐτοί ἐπί τούς πολεμίους πλέοιεν τήν δέ ἀναίρεσιν τῶν ναυαγῶν προστάξειαν τῷ Θηραμένει καί Θρασυβούλῳ.
5. Καί ἒφασαν οὐχ ὃτι κατηγοροῦσιν ἡμῶν, ψευσόμεθα φάσκοντες αὐτούς αἰτίους εἶναι ἀλλά τό μέγεθος τοῦ χειμῶνος
6. Ἒδοξε τήν βουλήν εἰσενεγκεῖν ὃτῳ τρόπῳ οἱ ἂνδρες κρίνοιντο.
7. Τοῖς ἂλλοις οἷς ἒχομεν ἃπερ ἢδη πρότερον εἶπον οὐδέν τῶν ζώων διαφέρομεν.
8. Τό λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα.
9. Ἐπεί Δᾶτις ὑπό Δαρείου πεμφθείς ἐπιθεῖναι δίκην Ἁθηναῖοις ὃτι Σάρδεις ἐνέπρησαν κάτεσχε τῷ στόλῳ εἰς Μαραθῶνα.
10. Ὣς περιῆλθεν εἰς αὐτόν ἡ ἀρχή παρέδωκε Μιλτιάδῃ διδάσκων ὃτι τό πείθεσθαι τοῖς εὖ φρονοῦσι ἐστί σωτήριον.
11. Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου ἳνα εὖ σοί γένηται.
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

1. Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των απαρεμφάτων (έναρθρων ή άναρθρων).
• Ὁ χρόνος βραχύς ἐστι ἀξίως διηγήσασθαι.

• Ἐντεῡθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς την Κιλικίαν.
• Ἀρχίδαμος ἔμελλεν δῃῴσειν την γῆν.
• Οὐκ ἄν εἶχον μείζω τούτων παθεῑν.
• Οἱ στρατιῶται ἢρξαντο τοῡ λαμβανειν τα ἐπιτήδεια.
• Το σιγᾶν κρεῑττον ἐστι τοῡ λαλεῑν.
• Τοῡτ’ ἐστι το ζῆν, μη σεαυτῷ ζῆν μόνῳ.
• Προεῑπον αὐτοῑς μη ναυμαχεῑν Κορινθίοις.
• Βουλόμεθα τοῑς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι.
• Βοιωτοί νῡν ἀπειλοῡσι ἐμβάλειν εἰς την Ἀττικήν.
ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

1. Να βρεθεί το υποκείμενο των απροσώπων ρημάτων ή εκφράσεων και η δοτική προσωπική (όπου υπάρχει).
• Χρη τους εὐγενεῑς γενναίως φέρειν.

• Πειθαρχεῑν δεῑ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.
• Νομίζεται τοῡτον ἐκ θεῶν γεγονέναι.
• Ἒξεστιν υμῑν πιστά λαβεῑν.
• Ἒξεστι Κλαζομενίοις ασχημονεῑν.
• Δίκαιον ἐστιν τοῑς Ἒλλησιν μη δουλεύειν τοῑς βαρβάροις.
• Τοῑς νέοις ἀγαθόν ἐστίν το σιγᾶν.
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Να αναγνωριστούν οι ονοματικές προτάσεις και να γραφεί η συντακτική τους θέση.
• Δῆλον ἦν ὅτι βασιλεύς ἐγγύς ἦν.
• Τοῡτο σκεψώμεθα εἰ ἀληθῆ λέγεις.
• Ἐφοβεῑτο μη τα ἔσχατα πάθῃ.
• Ὡς μεν ἀληθῆ λέγω μεμαρτύρηται.
• Ἀκούοντες ταῡτα οἱ Ἀθηναῑοι ἠπόρουν ὅ,τι χρη ποιεῑν.
• Οὐκ οἶδα ὅπως χρη ποιεῑν.
• Ἦκε τις ἀγγέλλων ὅτι Ἐλάτεια κατείληπται.
• Κίνδυνος ἐστι μη γένωνται μετά τῶν πολεμίων.
ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Να βρεθούν οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί.
• Ἐνταῡθα ἂριστοι πολῑται οἱκοῡσιν.
• Ὁ κοινός ἱατρός θεραπεύσει σε χρόνος.
• Ἀριστογείτων, ὁ ἐμός κατήγορος, πλεῑστα ἐψεύσατο.
• Ψυχῆς γαρ ἀμαθῆς πατρίς ὁ ξύμπας κόσμος.
• Ἡ πρᾶξις αὕτή ἐν ἀγορᾷ μέσῃ ἐγένετο.
• Περί χρημάτων ὁμιλεῑς, ἀβεβαίου πράγματος.
• Οὗτος ἐστι Πρωταγόρας ὁ σοφιστης.
• Ὁ βαθύς πλοῡτος ζηλωτός ἐστι.
2. Να διακρίνεις το κατηγορούμενο από τον κατηγορηματικό προσδιορισμό.
• Ἀγαμέμνων καλεῑται βασιλεῡς λαῶν.
• Την πόλιν κατέλιπον μεγίστην.
• Ἐπορεύοντο ταχεῑ τῷ βήματι.
• Ὁ ἐχθρός χαλεπῶς φίλος γίγνεται.
• Ξενοφῶν ᾑρέθη στρατηγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top