11 Φεβρουαρίου 2012

Άσκηση στους Ονοματικούς Ομοιόπτωτους Προσδιορισμούς

Άσκηση στους Ονοματικούς Ομοιόπτωτους Προσδιορισμούς
Να χαρακτηρίσετε στις παρακάτω προτάσεις τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (επιθετικός προσδιορισμός, κατηγορηματικός προσδιορισμός, παράθεση, επεξήγηση)
 1. Οἱ ἔφοροι Σαμίω τῷ τότε ναυάρχῳ ἀπέστειλαν ὑπηρετεῖν τῷ Kύρῳ
 2. Πρέπει τούς παῖδας κληρονομεῖν τῆς φιλίας τῆς πατρικῆς
 3. Ἔπραξαν ταῦτα δι’ Eὐρυμάχου, ἀνδρός Θηβαίων δυνατωτάτου
 4. Οὐκ ἐπί τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, ἐπί τῷ καταχαρίζεσθαι τά δίκαια
 5. Ἡγεῖτο Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς
 6. Καλλικρατίδας προσεπλήρωσε πεντήκοτα ναῦς
 7. Ἐμοί μέν ἀνάγκη πείσεσθαι τοῖς οἲκοι ἄρχουσι
 8. Αὐτός ἐβούλετο Μένων
 9. Πάσας τάς πόλεις οἱ πολέμιοι εἷλον,
 10. Ὁ πόλεμος οὗτος ἀμφοτέροις συμφέρει, καί τοῖς ἡσυχίαν ἄγειν καί τοῖς πολεμεῖν ἐπιθυμοῦσι
 11. Προσήκει, ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖσθαι Ἀγόρατον τουτονί.
 12. Πᾶσαν ὑμῖν τήν ἀλήθειαν ἐρῶ
 13. Ἡ ἡμετέρα πόλις, κοινή καταφυγή τῶν Ἑλλήνων, περί τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀγωνίζεται.
 14. Θεμιστοκλῆς αὐτός ἥκει παρά σε
 15. Προσέκρουσα ἀνθρώπῳ πονηρῷ, Ἀνδροτίωνα λέγω.
 16. Τοῦτο ἐστί τό ἀδικεῖν, τό πλέον τῶν ἄλλων ἔχειν.
 17. Ἡ ζημία ἦν χίλιαι μναῖ
 18. Ἔνθα δή αὐτοί τήν πρόσθεν νύκτα ἤσαν ἐπί τοῦ ὅρους.
 19. Ὁ ὁπλίτης φέρει ὀξύτατον τό ξίφος
 20. Κατέλαβον τάς κώμας ἐρήμους
 21. Εἷς οἰωνός ἄριστος, ἀμύνεσθαι περί πάτρης
 22. Παρέσχον ἅπαντα προθύμως, καί σώματα καί χρήματα καί συμμάχους
 23. Εἶχον τάς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας
 24. Δυό μάλιστα οἱ τῶν Περσῶν παῖδες ἐδιδάσκοντο, ἄρχειν τέ καί ἄρχεσθαι
 25. Τούτους τούς σωτῆρας τῆς πατρίδος ἐτίμων
 26. Πολυκράτης ὁ τῆς Σάμου τύραννος ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ηὐτύχει
 27. Ταῦτα λέγω, ὡς τό πράπαν (=καθόλου) οὐ νομίζεις θεούς
 28. Καλλικρατίδας ἔπλει ἔχων πεντήκοτα καί ἑκατόν ναῦς
 29. Τό παρά τῆς πόλεως ἀργύριον πολύ.
 30. Παρ’ ἐκείνων δίκην τήν μέγιστην ἐλάβετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top