11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (2)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (2)
13. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:
ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
βλάπτομαι
πολιτεύῃ/ει
ψεύδεται
πείθομαι
παιδεύεται
λύονται
διώκῃ/ει
γυμνάζεσθε
κρυπτόμεθα
στρατεύομαι
ταράττονται
γράφεται
παρασκευάζῃ/ει
ἀλλάττεται
πράττονται
παύεσθε
πλήττονται
ὁρίζῃ/ει
δεχόμεθα
εὔχομαι
13. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
φυλάττεις
διώκει
ἐταράξατε
θύσουσι
ἤλλαξαν
ἐλέγχετε
ἐβλάψαμεν
ἐρρίφατε
ὤρυξας
εἶ
γράφουσι
πέπραχας
λέγει
ηὕρισκον
ἐκεκηρύχεσαν
14. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:
- __________ (εἰμί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ __________ (λέγω, ενεστ.) ἀλλὰ καλά.
- __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ὦ ἆρχον, ἐλευθέρων μέλλεις ἄρχεις καὶ Ἑλλήνων __________ (ἐξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.
- __________ (εἰμί, β΄ πληθ.) ἐγκρατεῖς, ὦ νέοι, καὶ μηδὲν ἄγαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).
- __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας.
- Μὴ γέλωτα προπετῆ __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).
- Μηδεὶς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ὡς πρέπει ἡμᾶς βουλεύεσθαι.
- __________ (ἅπτω, β΄ εν. ενεστ.) παῖ λύχνον.
- Ὦ στρατηγέ, τοῦ σοῦ στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).
- Οἱ λόγοι οὗτοι οὕτως __________ (ἔχω, γ΄πληθ. ενεστ.).
- Ὑμεῖς __________ (εἰμί) καλοὶ κἀγαθοί.
- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς __________ (ἄγω, ενεστ.) καὶ τὰ δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).
15. Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική:
ἤκουσας λούουσι
ἀνεγράψατε ἀναβλέπεις
διαλύετε κεκρύφασι
διαπεφύλαχε διεβούλευσαν
διδάσκεις κατακαίει
16. Να διαγράψετε τον τύπο της Προστακτικής που είναι λάθος:
λυσόντων – λυόντων σπεύσετε – σπεύσατε
ἑρμήνευσον – ἑρμηνεῦσον ἄρξατε – ἄρξετε
βραβευόντωσαν – βραβευέτωσαν φλέγετε – φλέγατε
ἱδρυκὼς ἔστε – ἱδρυκότες ἔστε παιδευσέτω – παιδευσάτω
κεκρυφυῖα ἴσθι – κεκρυφυῖαι ἴσθι φυλαξέτωσαν – φυλαξάτωσαν
τρεψάτο – τραψάτω ληξέτω – ληξάτω
χάραττε – χάραξε νόμισε – νόμιζε
ἴσθι – ἔσθε γεγραφὼς ἴσθω – γεγραφὼς ἔστω
17. Να μετατρέψεις το ρήμα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό πρόσωπο:
Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
διαπράττομαι
βλάπτομαι
στρατεύομαι
διδάσκομαι
18. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:
- Ὦ νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους __________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).
- Οὗτος τὸ δίκαιον __________ (ψηφίζομαι, αόρ.).
- Χρόνου __________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).
- __________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οἱ πολέμιοι.
- __________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν ἐμὸν λόγον, ὦ παῖ.
- __________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς.
- Μὴ __________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί.
- __________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη.
- __________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἀεὶ ἀγαθὸς εἶναι.
- Μὴ ὑμεῖς __________ (ὁδύρομαι, ενεστ.) ἀλλὰ __________ (κομίζομαι, ενεστ.) τὰ οἰκεῖα καὶ φεύγετε.
- Ὑμεῖς __________ (στρατεύομαι, αόρ.) ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς τοῖς βαρβάροις __________ (ἀντιτάττομαι, αόρ.).
19. Να βρείτε τι εκφράζει η Προστακτική (απαγόρευση, προσταγή, ευχή, προτροπή):
- Μὴ πράττε ταῦτα.
- Χαίρετε!
- Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
- Ὑγιαίνετε!
- Παύσατε πῦρ!
- Ἄκουε τοῦ διδασκάλου ὦ παῖ.
- Ἄκουσον μὲν πάταξον δέ.
- Σῷσον, Κύριε, τὸν λαὸν σου.
-Ἔνδον σκάπτε.
- Θεὸν σέβου, γονέας τίμα.
- Ἀνὴρ ἀχάριστος μὴ νομιζέσθω φίλος.
20. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:
ὁ ἄφρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ.
τὸ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ.
ὁ συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.
τὸ ἀγενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ φιλαλήθης: γεν. πληθ. δοτ. πληθ.
ὁ βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν.
21. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται:
- Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι (ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ).
- Πᾳρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων __________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες – ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές).
- Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ).
- Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ __________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ ἡδύ).
- Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν (ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες).
- Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).
- Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ).
- Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________ πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές).
- Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής, τὸ ἐπιφανές).
- Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ __________ ποταμούς (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύ – ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ).
- Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς __________ (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον).
- Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ, ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες).
- Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές).
- Οἱ στρατιῶται __________ χιτῶνας ἐνεδύοντο (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).
- Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει (ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές).
- __________ θυσίᾳ πράξομεν ταῦτα (ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν).
- Οἱ Σπαρτιάται ἐτρέφοντο __________ ζωμῷ (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).
22. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:
(ὀξύς) __________ βούλησις (ἀρραγής) __________ ἑνότητος
(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς (γλυκύς) __________ ὕπνου
(δίκαιος) __________ πράξεων (ἀσθενής) __________ σῶμα
(ἐμφανής) __________ ἔργοις (ἀμελής) __________ τέκνα
(βραχύς) __________ λόγους (τριήρης) __________ πλοίοις
23. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:
- Οἱ διδάσκαλοι τέρπονται τοῖς ἐπιμελέσι μαθηταῖς.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οἱ Κύκλωπες ἦσαν παμμεγέθεις.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὐ πιστεύω τῇ ψευδεῖ βεβαιώσει.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ σώφρων ἡγεμὼν ἄρχει τῶν νοημόνων ἀνδρῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὗτοι ἀκούουσι τῶν θρασειῶν γυναικῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ στρατιώτης ἐπορεύετο ἔχων τὴν βαρεῖαν ἀσπίδα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὦ σῶφρον ἄνερ, δεῖξόν μοι τὸ ὀρθόν.
…………………………………………………………………………………………… .
23. Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:
- Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα).
- Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ).
- Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ).
- Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα).
- Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς).
- Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ).
- Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή).
- Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).
- Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων).
- Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις).
- Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης).
- Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ γύψ);
- Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ).
- Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ).
- Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ).
- Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ).
- Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ – τὸ γράμμα).
- Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης).
- Τούτου τοῦ __________ ἡ μήτηρ Εὔκλεια λέγεται (ὁ παῖς).
- Ἡμεῖς πολλὰς __________ διὰ τὴν σωτηρίαν ἔχομεν (ἡ ἐλπίς).
- Ὁ κόραξ καὶ ὁ γύψ __________ εἰσιν (ὁ ὄρνις).
24. Να διαβάσεις προσεκτικά τις λέξεις και να διαγράψεις αυτές που είναι λάθος:
τὴν χάριτα – τὴν χάριν τῶν λαμπάδων – τῶν λαμπαδῶν
τὴν ἐλπίδα – τὴν ἐλπίδαν ταῖς θυρίδσι – ταῖς θυρίσι
ὦ γίγας – ὦ γίγαν τοῖς θεράπουσι – τοῖς θεράποσι
ὦ ἱμάς – ὦ ἱμάν τοῖς γέροντσι – τοῖς γέρουσι
ὦ λέον – ὦ λέων αἱ πατρίδαι – αἱ πατρίδες
25. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:
- Ἐν ταῖς φάραγξι γῦπες καὶ ἱέρακες διαμένουσιν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ παῖς θαυμάζει τὴν τοῦ στρατιώτου ἀσπίδα καὶ τὸν θώρακα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὗτός ἐστι φύλαξ τῆς πατρίδος.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ἡ γυνὴ ἐνδύεται τὴν ἐσθῆτα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Αὗται αἱ γυναῖκες Ἑλληνίδες εἰσίν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ γέρων γράφει ἐπὶ τοῦ τοίχου γίγαντα καὶ λέοντα.
…………………………………………………………………………………………… .
26. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που δίνονται:
φύλακας, Κρησίν, παίδων, εἵλωτες, γυναῖκα, χρημάτων, παῖδα
- Περὶ ψυχῆς καὶ __________ καὶ __________ καὶ ὅλης τῆς πόλεως μάχονται.
- Λάθρα ἐπιπεσόντες τοὺς __________ τοῦ φρουρίου ἐκβάλλουσιν.
- Γεωργοῦσι τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις __________ τοῖς δὲ __________ οἱ περίοικοι.
- Χρὴ περὶ τῶν τοιούτων πάντα ἄνδρα καὶ __________ καὶ __________ ἀεὶ διανοεῖσθαι.
27. Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με τα επίθετα, ώστε να συμφωνούν στην πτώση και τον αριθμό:
ἀγρίους γέρων
δίκαιον ἐλπὶς
εὐφόρου λέων
ἀφθόνων κτῆμα
ἀνθρωπίνην φύλαξ
πλουσίας κῦμα
διψαλέῳ πατρίς
28. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο:
- Τοῦ __________ τῶν Περσῶν Ἀριαῖος ἡγεῖτο (τὸ στῖφος).
- Τοῦ __________ ὁ βίος μεστὸς πόνων ἐστίν (ὁ ποιμήν).
- Ἐν τῷ __________ τῆς θαλάσσης παντοῖοι ὀργανισμοὶ βιοῦσιν (ὁ πυθμήν).
- Τὰ πλοῖα εἰς τὸν __________ εἰσέπλεον (ὁ λιμήν).
- Οἱ Ἀργεῖοι προσέφερον πολλὰ δῶρα τοῖς __________ (ὁ γείτων).
- Ἐν τῷ __________ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἦν (ὁ Παρθενών).
- Ἀχιλλεὺς ἐμάχετο τῷ __________ (ὁ Ἕκτωρ).
- Οὗτοι οἱ γέροντες σώας τὰς __________ ἔχουσιν (ἡ φρήν).
- Τοῖς ἀπίστοις __________ μὴ πιστεύετε (ὁ ῥήτωρ).
- Ἡμεῖς ὁρῶμεν τὴν __________ πίπτουσαν (ἡ χιών).
- Οἱ θεοὶ ἀμβροσίᾳ καὶ __________ τρέφονται (τὸ νέκταρ).
29. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:
Μακεδῶνος – Μακεδόνος τοῖς πατέρσι – τοῖς πατράσι
τοῖς κλητήροις – τοῖς κλητήρσι τοῦ αἰῶνος – τοῦ αἰόνος
τοῦ Θεμιστοκλέους – τοῦ Θεμιστοκλῆ τῷ ξίφι – τῷ ξίφει
τὸν λιμέναν – τὸν λιμένα ὦ ῥῆτορ – ὦ ῥήτωρ
30. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις:
- Ἐν τῷ λουτῆρ__ ἀπέθανεν Ἀγαμέμνων, ὁ τῶν Ἑλλήν__ στρατηγός.
- Περσεφόνη τῆς Δήμητρ__ θυγάτηρ ἦν.
- Πείθου τῷ πατρ__ καὶ τῇ μητρ__.
-Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν πατέρ__ παντοκράτορ__.
- Οἱ ἀστέρ__ αἴθουσιν ἐν τοῖς αἰθερ__.
- Ἥψατο τῆς χειρ__ τῆς κόρης καὶ ἀνέστη.
-Ἡμεῖς ἐσμὲν Ἕλλην__ τὸ γένος.
- Ἐγὼ τιμῶ σε ὦ μῆτερ__.
- Τὰ ἄνθη θάλλουσιν ἐν τοῖς λειμῶ__.
- Οἱ μαθηταὶ ἀναγιγνώσκουσι ταὰ τοῦ Σωκράτ__ ἔργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top