11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (1)
1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
τῷ (ὁ υἱός) αἱ (ἡ ψῆφος)
τοῖς (ὁ στρατηγός) τὸν (ὁ καρπός)
τῶν (ὁ ἵππος) τὴν (ἡ κάμηλος)
τοὺς (ὁ ἱατρός) τὰς (ἡ ὁδός)
τοῦ (ὁ ἥλιος) ὦ (ὁ δοῦλος)
τῇ (ἡ ὁδός) τῆς (ἡ ἔλαφος)
τὰ (τὸ δῶρον) τοῖς (τὸ μῆλον)
2. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθμό:
α) Ἐγὼ μὲν Ἀθηναῖός εἰμι, ὐμεῖς δὲ Θηβαῖοι.
β) Ἀγαθὸς εἶ σὺ καὶ δίκαιος κριτής.
γ) Ὁ στρατηγὸς οὗτος φίλος καὶ σύμμαχός ἐστιν.
δ) Ὁ οἶκος ἡμῶν πλούσιός ἐστιν.
ε) Οἱ διδάσκαλοι δοῦλοί εἰσιν ἐκ Σκυθίας.
3. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
τοὺς (ὁ νεανίας) τὴν (ἡ γλῶττα)
τὰς (ἡ αἰχμή) τοῖς (ὁ πολίτης)
ὦ (ὁ δεσπότης) τῆς (ἡ θῆρα)
τῆς (ἡ ἄμυνα) ὦ (ὁ πολίτης)
τὴν (ἡ κομιδή) οἱ (ὁ γυμναστής)
4. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στις κατάλληλες πτώσεις :
οἱ (ὁ λέων) τῶν (ὁ ἱερεύς)
τῶν (ὁ ἄρχων) τὴν (ἡ τέρψις)
τὸν (ὁ γίγας) τοῖς (ὁ μάντις)
τοῖς (ὁ ἰμάς) τῇ (ἡ φύσις)
τὸν (ὁ Ξενοφών) τὰς (ἡ κτῆσις)
τοῦ (ὁ θεράπων) τοῖς (ὁ ἐλέφας)
5. Να μεταφέρετε στον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο και Παρακείμενο τα ρήματα:
πέμπει:
ἐκδιώκει:
ἐκστρατεύετε:
μεταπείθομεν:
ἔσχομεν:
6. Να γράψετε τα απαρέμφατα Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων:
κελεύω, ἔχω, καταλείπω.
7. Να γράψετε τις μετοχές Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων :
ὁδεύω, κωλύω.
8. Να γράψετε τις μετοχές που δίνονται στην κατάλληλη πτώση:
οἱ (ὁ ἐπιμένων) τοῦ (ὁ ὤν)
τοῖς (ὁ γράψας) τῇ (ἡ ἔχουσα)
τῶν (ὁ ἀκούων) τὰ (τὸ ὄν)
τὸν (ὁ διδάσκων) αἱ (ἡ ἔχουσα)
τῶν (ὁ φονεύσας) τὰ (τὸ δεδιωχός)
9. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:
Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος). Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις. Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν. Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος). Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Τῷ γὰρ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν. Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει. Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.
10. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:
- Ὁ Κῦρος ἀποπέμπει τοὺς δασμ__ τῷ ἀδελφ__.
- Ἐνταῦθά εἰσι μεγάλοι κῆπ__ πλήρεις ἀγρίων ζῴ__.
- Ἡμεῖς τῶν ἄκρων ἐσμὲν φρουρ__ τοῖς τοξ__ καὶ ἀκοντί__.
- Τὰ δένδρ__ ἄνευ τοῦ ὄμβρ__ καὶ τοῦ ἡλί__ οὐ φέρουσι καρπ__.
- Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ__ ἐν τῇ ἀμπέλ__ εὑρίσκει.
- Οἱ γεωργ__ τοὺς ἀγρ__ θεραπεύουσιν.
- Ἀλέξανδρος παρὰ τοῦ διδασκάλ__ ἐμάνθανε τοξεύειν.
- Δόξα τῷ θε__ πάντων ἕνεκεν.
- Δίδασκε ὦ διδάσκαλ__ ταὴν ἀρετήν.
- Ὁ Αἴσωπος τοῖς ζῴ__ φωνὴν ἔδωκε.
11. Αντικατάστησε την περίφραση με τη στερεότυπη έκφραση σε δοτική:
Π.χ.: Με τη βοήθεια του θεού θα πάμε καλά = σὺν θεῷ.
Κατά ένα μέρος συμφωνώ μαζί σου.
Το έκανε γνωρίζοντας ότι ήταν παράτυπο.
Πήραν διαζύγιο με κοινή συμφωνία.
Κηδεύτηκε με δαπάνη του δημοσίου.
Πιάστηκε πάνω στην πράξη να παραβιάζει την κλειδαριά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top