11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (3)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (3)
31. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της Οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
τεθεράπευσαι
παύονται
ἐλύσασθε
πλέξει
θάψεσθε
γράφεται
συνεπορεύσατο
ἐδιώξω
πεπολιτεύμεθα
ἐλύου
τετριμμένοι εἰσί
ἐκεκήρυκτο
ἐπείσαντο
μαντεύσεται
παρακελεύεται
32. Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο της έγκλισης που δίνεται στην παρένθεση:
- Μὴ __________ (κρίνω, προστ., ενεστ.) ἵνα μὴ κριθῆτε.
- Πορεύεται εἰς το ἱερὸν, ἵνα __________ (εὔχομαι, υποτ., αορ.) τῷ θεῷ.
- Ἐὰν δύο εὐθεῖαι __________ (τέμνω, υποτ., ενεστ.) ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας ποιοῦσιν.
- __________ (εἰμί, γ΄ ενικό, προστ.) δύο εὐθεῖαι παράλληλοι.
- Δερκυλίδας ἠγνόει ὅτι ________________ (λύομαι, ευκτ. παρκμ.) αἱ σπονδαί.
- Οἱ στρατιῶται τρόπαιον ἐπὶ τοῦ λόφου __________ (ἱδρύω, οριστ. υπερσ.).
33. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική μέσης φωνής:
- Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.).
- Ἐὰν __________ ἡ πόλις, οἱ πολῖται εὐτυχοῦσιν (αὐξομαι, ενεστ.).
- Παρασκευάζομαι, ἵνα __________ τοὺς φίλους (δέχομαι, αόρ.).
- Ἐὰν ὁ ἄρχων τῷ λόγῳ __________, καλῶς διοικεῖ (πείθομαι, ενεστ.).
- __________ (α΄ πληθ.) τοῖς θεοῖς, ἵνα καλῶς βαίνῃ ἡ ἐκστρατεία (θύομαι, αόρ.).
- __________ (α΄ πληθ.) ἀγαθοὶ πολῖται εἶναι, ὦ συμπολῖται (βούλομαι, ενεστ.).
- Ὁ διδάσκαλος εὐτυχὴς ἐστι, ἐὰν οἱ μαθηταὶ ὀρθῶς __________ (ἀποκρίνομαι, ενεστ.).
- Ὁ ὀκνηρὸς προφάσεις εὑρίσκει, ἵνα __________ τὰ δέοντα ποιῆσαι (ἀναβάλλομαι, ενεστ.).
- __________ (α΄ πληθ.) τοὺς πολεμίους, ὦ συμπολῖται (ἀμύνομαι, ενεστ.).
- Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα __________ τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, ενεστ.).
- Οἱ ἀκοντισταὶ βάλλουσι τοῖς ἀκοντίοις, ἵνα __________ τοὺς πολεμίους (τρέπομαι, ενεστ.).
- Πέρσαι παρασκευάζονται, ἵνα __________ ἐπὶ τοὺς ἕλληνας (στρατεύομαι, αόρ.).
34. Να γραφούν τα ρήματα στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό:
ἁρπάζωμαι
κολάσησθε
δεδιδαγμένος ᾖς
διαπορευσώμεθα
ὑβρισμένος ὦ
δικάζητε
ψηφίσησθε
μνημονεύωνται
καταρρίπτῃ
ταράττωνται
δανείζητε
παιδεύσησθε
35. Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας:
- Ἐπὶ _________ (τίς, αιτ. εν.) στρατεύετε, ὦ νέοι;
- _________ (τί) ζῴα τοῖς κόραξιν ἐπιβουλεύουσιν;
- Μὴ ἀκούετε _________ (τί, αιτ. εν.) λέγει.
- Σὺ μὴ θαύμαζε ἐφ’ _________ (ὅ, δοτ. πληθ.) λέγομεν.
- _________ (τίς, δοτ. πληθ.) οἱ Μακεδόνες ἐπολέμησαν;
- Ἐνταῦθα ἦν κῆπος πλήρης ἀγρίων θηρίων _________ (ὅ, ονομ. πληθ.) ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἐφ’ ἵππου.
- _________ (τίς, ονομ. πληθ.) οὕτω μαίνονται οἵτινες (ὅστις, ονομ. πληθ.) οὐ βούλονταί σοι φίλοι εἶναι;
- Μέμνησο τῆς εὐεργεσίας _________ (ἥ, γεν. εν.) σὺ ἔτυχες.
- Οὐ τιμῶμεν _________ (ὅστις, αιτ. εν.) ὑβρίζει τὴν πατρίδα.
- Φοβοῦ τοὺς θεοὺς _________ (ὅσπερ, ονομ. πληθ.) τιμωροῦσι τοὺς ἀδίκους.
- Κύριος ἀγαπᾷ _________ (ὅς, αιτ. εν.) παιδεύει.
- Ἦλθον ἐκ τῆς πόλεως πρέσβεις _________ (ὅστις, ονομ. πληθ.) ἔλεγον ταῦτα.
- Κλέαρχος ἔπραξε καὶ ἄλλα _________ (τὶ, αιτ. πληθ.) ἄτοπα.
36. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:
ᾥτινι – ᾧτινι αἷστισι – αἷτισι
τινά ή ἄττα – τινά ή ἅττα οὕς – οὗς
οὕπερ – οὗπερ τινί ή τῳ – τίνι ή τῳ
ὧσπερ – ὧνπερ ὥντινων – ὧντινων
τινός ή τοῦ – τίνος ή τοῦ ἥνπερ – ἧνπερ
37. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:
- Ὅστις σοφός ἐστι διδασκέτω τὸν νέον.
……………………………………………………………………….. .
- Οὖτοι ἐπιβουλεύονται οἷστισιν εὐτυχεῖς εἰσιν.
……………………………………………………………………….. .
- Οἵτινες μέμφονται ἡμῶν, ἄδικοί εἰσιν.
……………………………………………………………………….. .
- Ἄνθρωπός τις βαδίζων περιέπεσε ληστῇ
……………………………………………………………………….. .
- Λέγε τοῦτο ᾧτινι τρόπῳ βούλει.
……………………………………………………………………….. .
38. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
- Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.
……………………………………………………………………….. .
-Οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλοὺς πολίτας.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἀθηναῖοι φιλάξουσι τὸν λιμένα.
……………………………………………………………………….. .
- Ὁ δικαστὴς κολασάτω τὸν φονέα.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἕλληνες ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἀθηναῖοι ἐξέλεξαν τὸν Περικλέα στρατηγόν.
……………………………………………………………………….. .
- Μίνως ἐπαίδευσε τὸν Ῥαδάμανθυν.
……………………………………………………………………….. .
39. Πρόσθεσε τους τύπους που λείπουν:
ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
ἐγὼ ἐλύθην
σὺ ἐσῴθης
οὗτος ἀχθήσεται
ἡμεῖς ἐπορεύθημεν
ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε
οὗτοι ἐπράχθησαν
οὗτοι ταχθήσονται
ὑμεῖς κολασθήσεσθε
40. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που ζητούνται:
- Ὑπὸ Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.).
- Τὰ ___________ ὑπὸ τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν (πράττομαι, μτχ. αορ.).
- Ἥδε ἡ τάφρος ὑπὸ στρατιωτῶν ___________ (ὀρύττομαι, οριστ. αορ.).
- Εἵλοντο στρατηγόν, ἵνα ἡ πόλις ___________ (ἀπαλλάττομαι, υποτ. αορ.) τοῦ κινδύνου.
- Λέγεται δύο λόχους στρατιωτῶν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διέρχεσθαι τὸν ποταμόν.
- Ἐβουλεύοντο κατὰ γῆν ἤ κατὰ θάλατταν χρὴ ___________ (πορεύομαι, απαρμφ. αορ.).
- Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ___________ (σῴζομαι οριστ. αορ.).
- Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.).
- Εἶπεν ὅτι τοῦτο ὑπὸ Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.).
- Οἱ προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν.
41. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:
- Ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταὶ κριθήσοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ποίαν ἄλλην μαρτυρίαν θέλετε, ἵνα πεισθῆτε;
…………………………………………………………………………………………… .
- Κωλυθέντες διαβαίνειν τὸν ποταμὸν εἰς ἄλλην ὁδὸν ἐπορεύθησαν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
…………………………………………………………………………………………… .
- Μνήσθητί μου, Κύριε.
…………………………………………………………………………………………… .
42. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση:
- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπῶς, συγκρ.).
- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).
- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, υπερθ.).
- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).
- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).
- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).
- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).
- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υπερθ.).
-Οὐδὲν ___________ ἐστι τῆς ἀνάγκης (πικρόν, συγκρ.).
43. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:
σοφ_τερος ἀνιαρ_τερος
δικαι_τερος χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος ἡσυχ_ τερος
ξηρ_ τερος ἀκινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος βασιλικ_ τερος
44. Αντικατάστησε τους τύπους στους άλλους βαθμούς:
ΘετικόςΣυγκριτικόςΥπερθετικός
τῷ εὐδαίμονι
τοὺς εὐτυχεῖς
εὐτυχῶς
τῶν σοφῶν
ταῖς πονηραῖς
τὸ σεμνοπρεπές
κάτω
διακαῶς
μάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top