10 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΕΩ

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΕΩ
Οι συναιρέσεις που γίνονται στα ρήματα σε –έω είναι οι εξής:
1) ε + ε = ει πχ. καλέετε = καλετε
2) ε +ο = ου πχ. καλέομεν = καλομεν
3) Με μακρόχρονο φωνήεν (η, ω) ή δίφθογγο (ει) συναιρείται στο ίδιο φωνήεν ή δίφθογγο.
πχ. καλέεις = καλεῖς, καλέῃς =καλῃς, καλέω =καλῶ
Ø Οι άλλοι χρόνοι σχηματίζονται ομαλά με τροπή του ε σε η:
ποιέω-ῶ → ποιήσω, ἐποίησα κτλ
φιλέω-ῶ → φιλήσω, ἐφίλησα κτλ
1. Να συμπληρώσετε τους πίνακες:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἀποκαλῶ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἀσκοῦμαι
2. Να αναγνωρίσεις τους υπογραμμισμένους τύπους:
i. Ἀεί το λυποῦν ἐκδίωκε τοῦ βίου.
ii. Μιμοῦ τά σεμνά, μή κακῶν μιμοῦ τρόπους.
iii. Μή καταφρονήσῃς τοῦ πένητος εὐτυχῶν.
iv. Πᾶσι γάρ τοῖς εὖ φρονοῦσι συμμαχεῖ τύχη.
3. Να συμπληρώσεις τους ζητούμενους τύπους σύμφωνα με το υπόδειγμα:
οριστ: ποιες οριστ:…….…..………………
α. σύ (ποιῶ) υποτ: ποις β. οὗτος (νομοθετῶ) υποτ:…..….……….…………
ευκτ: ποιος ευκτ:……….………………… προστ: ποίει προστ:……….………………
οριστ: ……………. οριστ:…….…..………………
γ. ὑμεῖς (βοηθῶ) υποτ: ……………… δ. οὗτοι (φοβοῦμαι) υποτ:…..….……….…………
ευκτ: …………….. ευκτ:……….………………… προστ: ……………… προστ:……….………………
4. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το σωστό τύπο του ρήματος:
i. Ἡμεῖς ………………………. (ἐπαινῶ, οριστ. ενεστ) τάς ἀρετάς τῶν προγόνων.
ii. Οὗτος ………………………….. (ἐπικαλοῦμαι, οριστ. παρατ) τους θεούς βοηθούς.
iii. Μηδένα ἀγνῶτα φίλον ……………………. (ποιοῦμαι, προστ. ενεστ).
iv. Ἐγώ ἐθέλω ……….…………. (βοηθῶ, απαρ. ενεστ) ὑμῖν, ἄν ἐμοί ………..……………. (ὑπηρετῶ, υποτ. ενεστ).
v. Ἐγώ ……………(ὀκνῶ, ευκτ. ενεστ) ἄν εἰς πλοῖα ἐμβαίνειν και …………………… (φοβοῦμαι, ευκτ. ενεστ) ἄν ἔπεσθαι τῶ ἡγεμόνι.
vi. Ὁ δίκαιος οὐ βούλεται ………………. (ἀδικῶ, απαρ. ενεστ)
vii. Σύν Ἀθηνᾶ και χείρα ………….…….. (κινῶ, προστ. ενεστ)
viii. Ὅν οἱ θεοί ………..…….. (φιλῶ, οριστ. ενεστ) ἀποθνήσκει νέος.
ix. Βουλόμεθα ………………… (πλουτῶ, απαρ. ενεστ)
x. Αὐτός πενωθείς τοῖς ἔχουσι μη ……………… (φθονῶ, προστ. ενεστ)
xi. Ξενοφῶν ………………… (λυοῦμαι, παρατ) σύν τοῖς ἄλλοις
xii. Ὁ Ἰάσων ἐπλήρου τριήρεις καί …………………. (βοηθῶ, παρατ)
xiii. Το κέρδος …………………. (ἡγοῦμαι, προστ. β’ενικ. ενεστ) κέρδος. ἄν δίκαιον ῃ.
xiv. Οἷς μέν δίδωσιν, οἷς δ’………………… (άφαιροῦμαι, οριστ. ενεστ) ἡ τύχη.
xv. Τούς θεούς ………………, (φοβοῦμαι, προστ. ενεστ) ὦ Δημόνικε!
xvi. Σύ ……………… (ἀσκῶ, παρατ) το σῶμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top