10 Φεβρουαρίου 2012

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων : ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ


Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων : ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

1. Να σχηματίσεις τους αντίστοιχους τύπους του παθ. μέλλοντα και αορίστου στον πίνακα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ
λύομαι
κολάζονται
σώζονται
κολάζεται
κρίνεσθαι
κωλύομαι
φονεύεται
2. Να προσθέσεις τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον πίνακα:
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἐγώ ἐλύθην
σύ ἐλύθης
οὗτος ληφθήσεται
ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν
ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε
οὗτοι ἐπράχθησαν
Να γράψεις και τα απαρέμφατα των παραπάνω ρημάτων στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Να βρεις το ρήμα και να γράψεις τον αντίστοιχο τύπο παθ. μέλλοντα ή αορίστου:
π.χ. ἐκολάσθησαν: ρ. κολάζομαι – κολασθήσονται
α) σωθήσεται
β) ἐβουλήθησαν
γ) λυθῆναι
δ) σωθείην
ε) ἐπείσθημεν
στ) τοξευθῆναι
4. Να συμπληρώσεις το σωστό τύπο των παθητικών ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση
α) Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων …………..……….…. (διώκομαι, οριστ. αορ)
β) Πιττακός …………..…….…(ἀδικοῦμαι, μτχ. αορ) ὑπό τινος κολάσαι ἀφῆκεν.
γ) Οἱ νέοι ἐν τοῖς διδασκαλείοις ………………….…….. (παιδεύομαι, οριστ. μελλ.)
δ) Τῶ Ξενοφῶντι ………………………. (άγγέλλομαι, οριστ. αορ) ὅτι οἱ πολέμιοι φεύγοιεν.
ε) Λέγεται τούτους μόνους ………….……… (σώζομαι, απαρ. αορ)
στ) Ἤλπιζον ………………..………. (λαμβάνομαι, απαρ. μελλ) την πόλιν πολιορκίᾳ.
ζ) Ὁ παῖς ὑπό τοῦ διδασκάλου μουσικήν ……………………………. (διδάσκομαι, οριστ. μελλ).
5. Να διατυπώσεις τις επόμενες προτάσεις αλλάζοντας τον παθητικό μέλλοντα σε αόριστο ή το αντίστροφο:
α) Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ σωθήσεται
β) Νομίζομεν τινας ἐπί τῶ εὐωνύμῳ τοξευθῆναι.
γ) Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθητε.
δ) Οὐ πεισθήσονται τοῖς λόγοις.
ε) Κολασθήσονται οἱ ἀδικοῦντες.
στ) Ὑπό τῶν διδασκάλων ἐπαιδεύθημεν.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
Ο παθητ. μέλλοντας και αόριστος μερικών ρημάτων σχηματίζεται χωρίς το σύμφωνο θ.
φανήσομαι αντί φανθήσομαι
ἐφάνην αντί ἐφάνθην
1. Να συμπληρώσεις τους τύπος στον πίνακα με βάση την α΄ στήλη:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β΄ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
γράφονται
φαίνεται
τρεφόμενοι
διαφθείρεσθαι
φαίνεσθαι
τρέπομαι
στρέφεται
2. Να διατυπώσεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας το ρηματικό τύπο που υπογραμμίζεται σε α) ενεστώτα  β) παθ. μέλλοντα ή αόριστο ανάλογα:
α) Ἡμεῖς ἐν καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφημεν
β) Ὁ καρπός τῆς σοφίας οὐ διαφθαρήσεται
γ) Ἐφάνη οὐδέν ἔχων
δ) Ἐν τῆ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν
ε) Οὐδέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐγράφη
στ) Οὐκ ἀπετράπησαν ἐκ τῶν κινδύνων
ζ) Ταῦτα ὁρῶντες πάντες ἐξεπλάγησαν
η) Οὗτοι ὑπό τῶν πολεμίων διεφθάρησαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top