10 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΑΩ

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΑΩ
Οι συναιρέσεις που γίνονται στα ρήματα σε –άω είναι οι εξής:
1) α + ε, α + η = α πχ. τίμαε = τίμα, τιμάητε = τιμᾶτε
2) α +ει, α + ῃ = ᾳ πχ. τιμάει = τιμᾳ
3) α + ο, α + ω, α +ου = ω πχ. τιμάομεν = τιμῶμεν
4) α + οι = ῳ πχ. τιμάοιμι =τιμῳμι
  • Oι συναιρέσεις γίνονται στον Ενεστώτα και Παρατατικό.
  • Τα ρήματα σε –άω σχηματίζουν τους άλλους χρόνους με έκταση του τελευταίου φωνήεντος του θέματος σε μακρό πχ. τιμάω- Μελλ. τιμήσω, Αορ. τίμησα
Εξαιρούνται αυτά που εμπρός από το χαρακτήρα έχουν το φθόγγο ε, ι, ρ.
πχ. ἐῶ Μελλ. άσω Αορ. εασα
ἰῶμαι Μελλ. άσομαι Αορ. άθην
θηρ Μελλ. θηράσω Αορ. θήρασα
1) Να συμπληρώσεις τον πίνακα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἐρωτῶἐτίμων
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἡττῶμαιἡττώμηνἐτίμων
2) Να συμπληρώσεις τους ζητούμενους τύπους σύμφωνα με το υπόδειγμα:
οριστ. τιμᾳς οριστ. ……………….
α. σύ (τιμῶ) υποτ. τιμᾳς β. οὗτος (νικῶ) υποτ. ………….……
ευκτ. τιμῳς ευκτ. ………………..
προστ. τίμα προστ. ………………
οριστ. ………. οριστ ……………..….
γ. ὑμεῖς (ἀγαπᾶ) υποτ. γ. οὗτοι (κτῶμαι) υποτ. ……………..…
ευκτ. ευκτ. …………….….
προστ. προστ. ……………….
3) Να συμπληρώσεις τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος:
α) Οὐχ ………….. ὅτι ἥμαρτες; (ὁράω)
β) Τί ταῦτα τούς Λακεδαιμόνιους …………………… ; (αἰτιῶμαι, οριστ. α΄ πληθ)
γ) Ὁ άγαπῶν τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἐαυτόν ………… (ἀγαπῶ, μτχ και οριστ)
δ) Αἴσωπον οἱ Δελφοί ……………….. φιάλην κλέψαι τοῦ θεοῦ (ἐπαιτιῶμαι παρατ)
ε) Τόν φίλον ……………….. ἐξ ἴσου πατρί (τιμῶ, γ’πληθ. οριστ)
στ) Θηβαῖοι …………………… καταδουλοῦσθαι τάς πόλεις (πειρῶμαι, παρατ.)
ζ) Ὁ ἄνθρωπος …………….…….. ὑπό τῆς ἡδονῆς (ἡττῶμαι, ενεστ. οριστ)
η) Χαίρονται και οἱ θεοἰ ……………….………. ὑπ’ ἀνθρώπων (τιμῶμαι, μτχή)
θ)Τούς γονεῖς ……………. (τιμῶ, προστ.)
ι) Εἴθε ………….…….. τον βίον ἐν εἰρήνη (τελευτῶ, ευκτική)
ια) …………….……… διαλλάξαι τάς πόλεις ἀλλήλοις (πειρῶμαι, γ’ενικό παρατ.)
ιβ) Μή τούτοις …………….…….. φίλοις (χρῶμαι, α’πληθ. υποτ.)
ιγ) Μηδέν ὑπερβαλλόντως ἀλλά μετρίως τήν οὐσίαν ……….………. (ἀγαπῶ, προστ. β’ πληθ)
ιδ) Τό ………….…….. κρεῖττον ἐστί τοῦ λαλεῖν (σιγῶ, απαρεμφ).
ιε) Ἀγγέλλει Δερκυλίδας ὅτι Λακεδαιμόνιοι ………………….. (νικῶ, ευκτ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top