11 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
παρακείμενοςθέμα
αναδιπλασιασμός
κατάληξη
υπερσυντέλικοςθέμα
αναδιπλασιασμός
κατάληξη
αύξηση
κπτψιλά
γβδμέσα
χφθδασέα
οδοντικάχειλικάουρανικά
ΓΕΝΙΚΑ:
ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ:
  • Ομαλός:
λύω (θ. λυ-):
κρούω (θ. κρου-) :
κελεύω (θ. κελευ-) :
δρῶ (θ. δρα-) :
  • Συλλαβική αύξηση :
στρατεύω (θ. στρατευ-) :
ζητῶ (θ. ζητε/ζητη) :
ρίπτω (θ. ριπ-) :
φθείρω (θ. φθαρ-) :
  • Χρονική αύξηση :
ἀδικῶ (θ. αδικε-/αδικη-) :
ἐρημῶ (θ. ερημο-/ερημω-) :
ὁμιλῶ (θ. ομιλε-/ομιλη-) :
οἰκῶ (θ. οικε-/οικη-) :
Τα αφωνόληκτα ρήματα εμφανίζουν μερικές διαφορές στις καταλήξεις:
1. Τα χειλικόληκτα έχουν κατάληξη -φα, -φειν
2. Τα ουρανικόληκτα έχουν κατάληξη -χα, -χειν
3. Τα οδοντικόληκτα αποβάλλουν τον οδοντικό τους χαρακτήρα
Σχημάτισε τον παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων (ενεργητική και μέση φωνή):
Ενεργητική φωνή Μέση φωνή/διάθεση
κόπτω (θ. κoπ-)
βλάπτω (θ. βλαβ-)
ταράττω (θ. ταραχ-)
φυλάττω (θ. φυλακ-)
κομίζω (θ. κομιδ-)
πείθω (θ. πειθ)
μηνύω
ιδρύω
φυτευ-
τάττω (θ. ταγ-)
τιμῶ
ποιῶ
θύω
καλύπτω (θ. καλυπ-)
βλάπτω (θ. βλαβ-)
πλέκω (θ. πλεκ-)
τρίβω (θ. τριβ-)
κομίζω (θ. κομιδ-)
δουλῶ (θ. δουλο/δουλω)
σκάπτω (θ. σκαπ-)
ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣΥΠΕΡΣΥΝΤ.ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚ.
ΑΠΑΡ.-ΜΕΤΟΧΗ
χειλικόληκτακέκοπ-μαι
κέκοπ-σαι
κέκοπ-ται
κέκοπ-
κέκοπ-
κέκοπ-
ἐ- κεκοπ- μην
κέκοπ-σο
ουρανικόληκταπέπλεκ-μαι
πέπλεκ
πέπλεκ
πέπλεκ
πέπλεκ
πέπλεκ
οδοντικόληκταπέ-πειθ-μαι
πέ-πειθ
πέ-πειθ
πέ-πειθ
πέ-πειθ
πέ-πειθ
προσοχή:
πέ-φαν-μαι (ενρινόληκτο)
πέ-φαν
πέ-φαν
πέ-φαν
πέ-φαν
πέ-φαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top