11 Φεβρουαρίου 2012

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων Β’ Γυμνασίου


1. Συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής των ρημάτων που είναι στην παρένθεση:
α) Τοὺς ἀγγέλους τοῦτον ἐγὼ οὐκ………….. (δέχομαι – αορ.)
β) Οὗτοι πρὸς βασιλέως θύραις…………. (τάττομαι – υπερσ.)
γ) Οἱ δὲ πάντα τἀναντία ……………. (πράττω – παρατ.)
δ) Ἡ Ἐπίδαμνος πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ ………….. (εἰμὶ – ενεστ.)
ε) Τὸ δὲ τεῖχος………….. (εἰμί,- παρατ.) ὕψος εἴκοσι ποδῶν.
στ) Ἄνθρωποι ἀτυχοῦντες ὑπ’ ἐλπίδος……………. (σῴζομαι – παρατ.)
ζ) Τὶ ἐν τῷ πίνακι……………. (γράφω – παρακ.), ὦ παῖδες;
η) Ἐνάρετος καὶ σοφὸς ἦν ὅστις εὖ …………… (παιδεύομαι- ὑπερσ.)
θ) Καὶ οἱ ἔσχατοι……………. (εἰμί- μέλλ.) πρῶτοι.
2.  Συμπληρώστε όσες καταλήξεις λείπουν στις παρακάτω φράσεις:
α) Οὐδεὶς στασιάζει πρὸς τὸν ἀγαθ_ ἀρχ_.
β) Οἱ στρατιῶται οὔτε τοῖς νόμ_ οὔτε τοῖς λόγ_ ἐπείθοντο.
γ) Τοῖς νέ_ τὸ σιγᾶν κρεῖττὸν ἐστι τοῦ λαλεῖν.
δ) Ἐν ταῖς οἴκι._ οἱ ἄνθρωποι ξύλα καίουσιν.
ε) Ὁ γέρων λέγει τῷ παιδ_ τὸ τέλος τοῦ μύθου.
στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν μετὰ τῶν συμμάχ_ τοῖς πολεμί_.
ζ) Πλοῦτος ἄνευ συνέσ_ οὐκ ἀσφαλὲς κτῆμα ἐστί.
η) Ἐν τοῖς γνμνασί._ θαυμάζουσι τάς ἀρετὰς τῶν νέων.
θ) Ἐπὶ ταῖς τῆς οἰκίας θύρ_ τοὺς ξένους δέχονται.
ι) Τοὺς πολίτ_ ψυχὴν τῆς πόλ__ νομίζομεν
3. Τοποθετήστε το ρήμα της παρένθεσης σε υποτακτικὴ ενεστώτα ή αορίστου στις παρακάτω προτάσεις:
α) Δέδοικεν μὴ ………….. κακόν τι. (πάσχω)
β) Ἐὰν τὰ χρήματα ……… …, καλῶς ποιήσετε, (δημεύω)
γ) Ἐπειδὰν οὖν ………. …, κρίνατε, (ἀκούω)
δ) Πᾶν πράττουσιν, ἵνα μὴ τοὺς παῖδας αὐτῶν …….. (κολάζω)
ε) Παρασκευάζομεν ναντικόν, ἵνα …….. εἰς Λέσβον. (πέμπω)
στ) Ὅταν ………… , προσήκειν νομίζω τοῦῦθ’ ὑμᾶς σκοπεῖν. (νόμοθετώ)
ζ) Τάς ἀρετὰς ἐπιτηδεύομεν, ἵνα βίον εὐδαίμονα …………..
(διάγω)
η) Ἐπειδάν ἡ στρατεία ………… ., εὐθὺς ἀποπέμψω αὐτόν, (λήγω)
θ) Φροντίζω μὴ κράτιστον ……………. μοὶ σιγᾶν. (εἰμί)
ι) ……………. πρέσβεις πανταχοῦ, ἵνα κοινωνοὺς ἔχητε. (ἐκπέμπω)
4. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλλη­λη χρήσῃ των λέξεων που είναι σε παρένθεση:
α) Ἐξ ………….. (ὄνυξ) τὸν λέοντα.
β) Κρῖνε τοὺς ἀνθρώπους μὴ ταῖς…………….. (ἐσθής), ἀλλὰ τοῖς ἔργοις.
γ) Ἐκ τῶν πτερῶν γιγνώσκομεν τὸν …………….. (ὄρνις)
δ) Τοῖς…………… (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.
ε) Ἐν τῇ…………… (φάραγξ) πολλοί………….. (ἱέραξ)
διαμένουσιν.
στ) Ἐν τῷ ἕλει τοὺτῳ ἱκανὸς ἀριθμός…………. (κώνωψ) ἐστί.
ζ) Πάρις θαυμάζει τῆς Ἥρας τὸ σχῆμα καὶ τῆς Ἀθηνᾶς τὴν …………….. (ἀσπίς)
η) Ἐπὶ τοῦ τοίχου γράφει λέοντας καί…………… (ἐλέφας).
θ) Περὶ μέσας…………… (νύξ) ἀφίκετο ἡ Πάραλος.
5. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τους καταλλήλους τύ­πους της ευκτικής:
α) Ἠγγέλθη δὴ Κῦρος………….. (θνῄσκω – παρακ.)
β) Δεῖ ἡμᾶς βαρέως φέρειν, εἰ χείρους τῶν προγόνων ……….ὄντες. (τυγχάνω – ἐνεστ.)
γ) Οὐδεὶς ἄν…………… ἱκανὸς μηνῦσαι τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἄρετὴν. (γίγνομαι – αορ.)
δ) Εἴθε οἱ στρατιῶται εὖ……….. τάς πύλας. (φυλάσσω – μέλλ.)
ε) Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπεκίναντο ὡς…………….. πρέσβεις. (πέμπω – μέλλ.)
στ) Πῶς ἂν ………….. ὑμεῖς τὴν πόλιν; (σῴζω – ἐνεστ.)
ζ) Ξέρξης ἔπεμπεν κατασκόπους ἰδεῖν τι………….. οἱ Ἐλ­ληνες, (πράττω – ἐνεστ.)
η) …………… ἂν μὲ διδάξαι τὶ ἐστὶ νόμος; (ἔχω – ἐνεστ.)
θ) Εἴ τινα Ἕλληνα ………………., ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας ἀπέκτειναν. (ἐντυγχάνω – ἐνεστ.)
ι) Ῥαδίως ἂν οἰκοῖμεν καὶ οὐδὲν ἂν …………….. κακόν.
(πάσχω – ενεστ.)
6. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που είναι στην παρένθεση:
α) Πικρὸν νέα ………….. πρεσβύτης ἀνήρ. (γυνή)
β) Χαρακτὴρ …………… ἐκ λόγου γνωρίζεται, (ἀνήρ)
γ) Ἐν τούτῳ τῷ χωρὶῳ μέγα τὸ πλῆθος τῶν……………..ἦν.(ἄνθος)
δ) Χόρτος οὐκ ἐστὶν ἐν τοῖς……………. (λειμών)
ε) Ἐν τοῖς μεγίστοις στρατηγοῖς τὸν …………….καταλέγουσιν. (Περικλῆς)
στ) Οἱ στρατιῶται ὑπέμενον τὰ τοῦ ………….. ψύχη. (χειμών)
ζ) Οἱ Πέρσαι ἐνόμιζον τοὺς………… θεοὺς εἶναι, (ἀστήρ)
7. Συμπληρώστε τα κενὰ των παρακάτω φράσεων μὲ τὸν κατάλληλο τύπο της προστακτικής του ρήματος που είναι στην παρένθεση:
α) ………… ἐγκρατεῖς καὶ μηδὲν ἄγαν πράττετε, (εἰμί- ἐνεστ.)
β) Τό τε σῶμα καὶ τὴν ψνχήν………….. ,ὦ νέοι, ἐπ’ ἀρετήν. (γυμνάζω – αορ.)
γ) Εἴ τις γιγνώσκει τὴν ἀλήθειαν,…………… (λέγω – αορ.)
δ) …………… μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον, (νομίζω -ενεστ.)
ε) Μῆτερ τοῦ θεοῦ,……………….μὲ ὑπὸ τὴν σκέπην σου.(φυλάττω, ενεστ.)
στ) Οὓς ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή……. (χωρίζω – ἐνεστ.)
ζ) ………….. σεαυτὸν πόνοις ἐκουσίοις. (ἐθίζω – ενεστ.)
η) Μὴ γέλωτα προπεπῆ…………….., ὦ Δημόνικε. (στέργω- ἐνεστ.)
θ) ………….. ὀπίσω μοῦ, Σατανᾶ. (ὑπάγω – ενεστ.)
ι) Τοῦτο ὁ νεανίας…………… (ἀκούω – αορ.)
8. Μετατρέψτε την οριστικὴ σε προστακτικὴ καί διαμορφώστε ανάλο­γα τις παρακάτω φράσεις, όπως στο παράδειγμα:
α) Σῴζει ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἡμετέραν πόλιν. -> Σῳζέτω ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἡμετέραν πόλιν.
β) Ἔγραψαν οἱ παῖδες ἐπιστολήν
γ) Ἔχουσιν οἱ λόγοι μέτρον
δ) Τοὺς φίλους στέργεις
ε) Ἀνοίγετε τάς πύλας.
στ) Τὴν ἐμὴν γνώμην ἤκουσας.
ζ) Εἶ γενναῖος, ὦ φίλε.
η) Μακαρίζουσι τοὺς ἀγαθούς.
θ) Ἐστὶ μέτρον παντὶ πράγματι.
ι) Γέγραφας τραγωδίαν.
ια) Εἰσίν αἱ πράξεις σκιαὶ τῶν λόγων.
ιβ) Φέρουσιν οἱ ὑπήκοοι δασμόν.
ιγ) Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακαρίζῃς.
ιδ) Τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου ἐφύλαξας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top