11 Φεβρουαρίου 2012

Καταλήξεις Χρόνων Ομαλών Ρημάτων της Α’ συζυγίας


ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ
ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
ΛύΤιμ-ά-ω / ῶΠοι-έ-ω / ῶΔηλ-ό-ω / ῶ
Χαρακτή  ρας Θέματος
υ, ι
α
ε
ο
Ένεστ.--ῶ-ῶ
Παρατ.-ον-ων-ουν-ουν
Μέλλων-σω-ήσω-ήσω-ώσω
Ἀόριστος-σα-ησα-ησα-ωσα
Παρακ.-κα-ηκα-ηκα-ωκα
Ὑπερσ.-κειν-ήκειν-ήκειν-ώκειν
Μέσος Παρακ.
-μαι
-ημαι
-ημαι
-ωμαι
Παθητ.
Ἀόριστος
-θην
-ήθην
-ήθην
-ώθην
ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
Τά-ττ-ω,
Ἄρ-χ
Κό-πτ-ω,
Τρέ-π
Πεί-θ-ω,
Κομ-ίζ
Ἀγγέ-λλΑἴ-ρ
Φαί-ν-ω,
Αἰσχύ-ν
Νέ-μ
κ, γ, χ,
-ττω
π, β, φ,
-πτω
τ, δ, θ,
-(ί)ζω
λ
ρ
ν
μ
-ον-ον-ον-ον-ον-ον-ον
-ξω-ψω-σω/-ιῶ-λῶ-ρῶ-ῶ-μῶ
-ξα-ψα-σα-λα-ρα-να-μα
-χα-φα-κα-λκα-ρκα-γκα-ηκα
-χειν-φειν-κειν-λκειν-ρκειν-γκειν-ήκειν
-γμαι
-μμαι
-σμαι
-λμαι
-ρμαι
-σμαι /
-μμαι
-ημαι
-χθην
-φθην
-σθην
-λθην
-ρθην
-νθην
-ήθην

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top