11 Φεβρουαρίου 2012

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ : Ασκήσεις


A. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από τα ρήματα λέγουσιν, ἔλεγον, φασίν και ἴσασιν.
1.    Ὁ δε Λύσανδρος ἑώρα τον κίνδυνον.
2.    Οἱ στρατιῶται ἤκουσαν τοῦ Λυσάνδρου.
3.    Ὅρα τον κίνδυνον.
Β. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από το ρήμα που δίνεται στην παρένθεση.
1.   Ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς ἔπεμψεν στρατιάν. (Οὗτος ἔλεγεν…)
2.   Ἐβουλόμην ἄν και την βουλήν ὀρθῶς διοικεῖσθαι. (Οὗτος ἔφη…)
3.   Μέμφομαι τῶν ἰδιωτῶν τους ὀλίγα κατορθοῦντας. (Οὗτος ἑώρα …)
4.   Την αὐτήν οὖν γνώμην ἔχω και περί τῶν κοινῶν. (Οὗτος οἶδε…)
5.   Ὁ σύλλογος οὐκ ἐν Θήβαις δεῖ εἶναι. ( Λυκομήδης ἔλεγεν…)
6.    Ὦ στρατιῶται, μη πιστεύητε τοῖς αὐτοῦ εἰρημένοις. (Οὖτος ἐκέλευσε…)
7.   Τίνι τρόπῳ κηδεσταί ὑμῖν ἐγένοντο; (Οὗτος διδάξει ἡμᾶς…)
8.   Ὦ στρατιῶται, ἴτε εἰς Λακεδαίμονα. (Ἐκέλευσε…)
9.   Βούλομαι τῆς τιμῆς ταύτης τυχεῖν. ( Ἴσμεν τοῦτον…)
10. Εἶδον ὑμᾶς βουλομένους ταῦτα πράττειν.  ( Ἔλεγεν…)
ΓΝα εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από τα ρήματα λέγουσιν, ἔλεγον, φασίν και ἴσασιν.
1.   Εἰ νοῦν ἔχοιμεν, άλλήλοις ἄν εἰς τας ἐκκλησίας άργύριον παρέχοιμεν.
2.   Ταῦτ’ἔπραττον, ὅτε η μάχη ἐγένετο.
3.   Ἤν μεν οὖν ἐνταῦθα καταλίπω τον λόγον, δόξω την πόλιν ἐλαττοῦν.
4.   Δῆλον γαρ ἐστί ὅτι νῦν περί δόξης πολεμοῦσι.
5.   Τα πλοῖα κατέκαυσεν, ἴνα μη Κῦρος διαβῆ.
Δ. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από το ρήμα που δίνεται στην παρένθεση.
1.   Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν. (Οὗτος διηγεῖτο ὅτι…)
2.   Εἰ δ’ἀπιστεῖς, ἐρώτησον αὐτούς. (Τοῦτον ἐκέλευσεν…)
3.   Ἐπιζητεῖται τοῦτο, πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἤ ἐν ἀτυχίαις. ( Οὗτος ἔφη…)
4.   Ὅ μέλλεις ποιεῖν, μη λέγε. ( Συνεβούλευεν…)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top