11 Φεβρουαρίου 2012

Ασκήσεις Συνακτικού Αρχαίων : Ποιητικό Αίτιο


ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ
 • Να υπογραμμίσεις το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω προτάσεις:
 1. Ὑπό Ξέρξου κήρυκες ἐπέμφθησαν.
 2. Τά πραχθέντα ὑπό τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν.
 3. Ἥδε ἡ τάφρος ὑπό στρατιωτῶν ὠρύχθη.
 4. Τισσαφέρνει αἱ πόλεις ἐκ βασιλἐως ἐδόθησαν
 5. Πολλαί θεραπεῖαι τοῖς ἱατροῖς εὔρηνται.
 6. Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε και σοί.
 • Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
 1. Οἱ ἁλιεῖς ἰχθῦς ἀλιεύουσιν
 2. Οἱ φρουροί την πόλιν ἔσωσαν.
 3. Ὁ βασιλεύς κελεύει τους Ἕλληνας τά ὅπλα παραδοῦναι.
 4. Ἐνίκησαν οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τους τούτων προγόνους.
 5. Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζαν τόν Κῦρον.
 6. Οἱ ὁπλῖται την φυλακήν κατέλαβον.
 7. Σωκράτης ἐδίδαξεν τοῖς Ἀθηναίοις τήν ἀρετήν.
 8. Οἱ πολέμιοι ἔλυσαν τάς σπονδάς.
 • Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:
 1. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκολάσθησαν ὑπό τῶν ἀδικηθέντων.
 2. Λακεδαιμόνιοι οὐδέποτε ὑπ’ ἀνθρώπων ἐκρατήθησαν.
 3. Ἡμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθημεν.
 4. Ταῦτα ὑφ’ ἡμῶν ἐπράχθησαν.
 5. Ἕλλην τις ὑπό τῶν πολεμίων ἐτοξεύθη.
 6. Τοῦτο ὑπό τοῦ Ξενοφῶντος ἐγράφη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top