11 Φεβρουαρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ
ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
αἰσχρὸς ὁ, ἡ αἰσχίων – τὸ αἴσχιον αἴσχιστος
ἐχθρὸς ὁ, ἡ ἐχθίων – τὸ ἔχθιον/ἐχθρότερος ἔχθιστος/ἐχθρότατος
ἡδὺς ὁ, ἡ ἡδίων – τὸ ἥδιον ἥδιστος
καλὸς ὁ, ἡ καλλίων – τὸ κάλλιον κάλλιστος
μέγας ὁ, ἡ μείζων – τὸ μεῖζον μέγιστος
ῥᾴδιος ὁ, ἡ ῥᾴων – τὸ ῥᾷον ῥᾷστος
ταχὺς ὁ, ἡ θάττων – τὸ θᾶττον τάχιστος
ἀγαθὸς ὁ, ἡ ἀμείνων – τὸ ἄμεινον
ἄριστος
ὁ, ἡ βελτίων – τὸ βέλτιον βέλτιστος
ὁ, ἡ κρείττων – τὸ κρεῖττον κράτιστος
ὁ, ἡ λῴων – τὸ λῷον λῷστος
κακὸς ὁ, ἡ κακίων – τὸ κάκιον
κάκιστος
ὁ, ἡ χείρων – τὸ χεῖρον χείριστος
μακρὸς μακρότερος μακρότατος/μήκιστος
μικρὸς μικρότερος
μικρότατος
ὁ, ἡ ἐλάττων – τὸ ἔλαττον ἐλάχιστος
ὁ, ἡ ἥττων – τὸ ἧττον ἥκιστα
ὀλίγος ὁ, ἡ μείων – τὸ μεῖον ὀλίγιστος
πολὺς ὁ, ἡ πλείων – τὸ πλέον πλεῖστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top