11 Φεβρουαρίου 2012

Γραμματική Α.Ε : Β’ Αόριστος (Σχηματισμός-Πίνακας Ρημάτων)

Γραμματική Α.Ε : Β’ Αόριστος (Σχηματισμός-Πίνακας Ρημάτων)
Αόριστος β΄
Ο αόριστος β΄ ενεργητικός ή μέσος σχηματίζεται στην οριστική από τις καταλήξεις του παρατατικού. Στις άλλες εγκλίσεις σχηματίζεται από τις καταλήξεις του ενεστώτα.
  • Στο απαρέμφατο και τη μετοχή της ενεργητικής φωνής τονίζεται στη λήγουσα: βαλεῖν.
  • Στο απαρέμφατο της μέσης φωνής τονίζεται στην παραλήγουσα: γενέσθαι.
  • Στο β΄ ενικό της προστακτικής της μέσης φωνής τονίζεται στη λήγουσα είτε είναι απλό είτε σύνθετο το ρήμα (λαβοῦ, ἀντιλαβοῦ).
  • Μερικών αορίστων το β΄ ενικό πρόσωπο της ενεργητικής προστακτικής τονίζεται στη λήγουσα: ἐλθέ, λαβέ, εὐρέ, εἰπέ, ἰδέ των ρημάτων ἔρχομαι, λαμβάνω, εὐρίσκω, λέγω, ὁρῶ αντίστοιχα.
  • Στη μονοσύλλαβη προστακτική, αν το ρήμα είναι σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ο τόνος αναβιβάζεται: ἀπόσχου του ἀπεσχόμην(ἀπέχομαι).
  • Η οριστική του ρήματος ὁρῶ είναι εἶδον, στις υπόλοιπες εγκλίσεις γράφεται με ι: ἴδω, ἴδοιμι, ἰδέ, ἰδεῖν, ἰδών.
  • Ο αόριστος του λέγω είναι εἶπον, το ει διατηρείται σε όλες τις εγκλίσεις:εἴπω, εἴποιμι κ.τ.λ.

Ενδεικτικός σχηματισμός αορίστου β΄
ΟριστικήΥποτακτικ.ΕυκτικήΠροστακ.Απαρέμφ.Μετοχή
ἔ-βαλ-ον
ἔ-βαλ-ες
ἔ-βαλ-ε
ἐ-βάλ-ομεν
ἐ-βάλ-ετε
ἔ-βαλ-ον
βάλ-ω
βάλ-ῃς
βάλ-ῃ
βάλ-ωμεν
βάλ-ετε
βάλ-ωσι
βάλ-οιμι
βάλ-οις
βάλ-οι
βάλ-οιμεν
βάλ-οιτε
βάλ-οιεν

βάλ-ε
βαλ-έτω
βάλ-ετε
βαλ-όντων

βαλ-εῖν

βαλ-ών
βαλ-οῦσα
βαλ-όν
ΟριστικήΥποτακτικ.ΕυκτικήΠροστακ.Απαρέμφ.Μετοχή
ἐ-βαλ-όμην
ἐ-βάλ-ου
ἐ-βάλ-ετο
ἐ-βαλ-όμεθα
ἐ-βάλ-εσθε
ἐ-βάλ-οντα
βάλ-ωμαι
βάλ-ῃ
βάλ-ηται
βαλ-ώμεθα
βάλ-ησθε
βάλ-ωνται
βαλ-οίμην
βάλ-οιο
βάλ-οιτο
Βαλ-οίμεθα
βάλ-οισθε
βάλ-οιντο

βαλ-οῦ
βαλ-έσθω
βάλ-εσθε
βαλέ-σθων

βαλ-έσθαι
βαλ-όμενος
βαλ-ομένη
βαλ-όμενον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΟ Β΄
ΕνεστώταςΠαρατατικόςΑόριστος β΄
ἄγωἦγονἤγαγον
αἱρῶᾕρουνεἷλον
αἱροῦμαιᾑρούμηνεἱλόμην
αἰσθάνομαιᾐσθανόμηνἠσθόμην
ἁμαρτάνωἡμάρτανονἥμαρτον
βάλλωἔβαλλονἔβαλον
βάλλομαιἐβαλλόμηνἐβαλόμην
γίγνομαιἐγιγνόμηνἐγενόμην
εἰμίἦνἐγενόμην
ἕπομαι (ακολουθώ)εἱπόμηνἑσπόμην
ἐρωτῶἠρώτωνἠρόμην
εὑρίσκωηὕρισκον/εὕρισκονηὗρον/εὗρον
εὑρίσκομαιηὑρισκόμην/εὑρισκόμηνηὑρόμην/εὑρόμην
ἔχωεἶχονἔσχον
ἔχομαιεἰχόμηνἐσχόμην
θέω(τρέχω)ἔθεονἔδραμον
θνήσκω (ἀπό)ἀπέθνησκονἀπέθανον
καίνωἔκαινονἔκανον
κάμνωἔκαμνονἔκαμον
κτείνω (ἀπό)ἔκτεινονἀπέκτανον
λαγχάνω( παίρνω με κλήρο)ἐλάγχανονἔλαχον
λαμβάνωἐλάμβανονἔλαβον
λαμβάνομαιἐλαμβανόμηνἐλαβόμην
λανθάνω(διαφεύγω την προσοχή)ἐλάνθανονἔλαθον
ἐπιλανθάνομαιἐπελανθανόμηνἐπελαθόμην
λέγωἔλεγονεἶπον
λείπωἔλειπονἔλιπον
λείπομαιἐλειπόμηνἐλιπόμην
μανθάνωἐμάνθανονἔμαθον
ὁρῶἑώρωνεἶδον
ὁρῶμαιἑωρώμηνεἰδόμην
πάσχωἔπασχονἔπαθον
πείθωἔπειθονἔπιθον
πείθομαιἐπειθόμηνἐπιθόμην
πίνωἔπινονἔπιον
πίπτωἔπιπτονἔπεσον
πυνθάνομαι(πληροφορούμαι)ἐπυνθανόμηνἐπυθόμην
τέμνωἔτεμνονἔτεμον
τέμνομαιἔτεμνόμηνἐτεμόμην
τίκτωἔτικτονἔτεκον
τρέπομαιἐτρεπόμηνἐτραπόμην
τρέχωἔτρεχονἔδραμον
ὑπισχνοῦμαιὑπισχνούμηνὑπεσχόμην
φεύγωἔφευγονἔφυγον
φέρωἔφερονἤνεγκον
φέρομαιἐφερόμηνἠνεγκόμην

1 σχόλιο:

Μιχάλης είπε...

Το β πληθ. υποτακτικής είναιβάλητε και όχι βαλετε

back to top