11 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Να αναγνωριστεί το είδος των αναφορικών προτάσεων (ονοματικές/ προσδιοριστικές-επιρρηματικές) , να χαρακτηριστούν συντακτικά και να δικαιολογηθεί η έγκλιση εκφοράς τους :
1. Τοιαῦτα ποιοῦσι τοῖς τυράννοις οἱ ἀρχόμενοι καί ἄλλον ὅντινα ἄν ἀεί τιμῶντες τυγχάνωσιν.
2. Ἄρξομαι δ’ ἐντεῦθεν, ὅθεν καί ὑμεῖς ῥᾷστα ἄν μάθοιτε κἀγώ τάχιστ’ ἄν διδάξαιμι.
3. Νῦν δέ τοῦτο οὐκ ἐποίησεν,ὅς τόν δῆμον ἐτίμησεν ἄν.
4. Οὔκουν ἄξιον τοῖς τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον ἤ τοῖς ἔργοις καί τῷ χρόνῳ, ὅν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληθοῦς νομίσατε.
5. Διά τό ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσθαι παρ’ ὧν λάβοιεν τόν μισθόν.
6. Ἅ γάρ τις μή προσεδόκησεν, οὐδέ φυλάξασθαι ἐγχωρεῖ.
7. Ἀνθρώπους διέφθειρεν ἡ θάλασσα, ὅσοι μή ἐδύναντο φθῆναι πρός τά μετέωρα ἀναδράμοντες.
8. Θηβαῖοι, οἷς ηὐτυχήκεσαν ἐν Λεύκτροις, οὐ μετρίως ἐκέχρηντο.
9. Οὐκ ἄν μοι δοκῶ ὑπό γέ τούτων, ὧν σύ δεσποίνων καλεῖς, κωλύεσθαι.
10. Ἰδίαν ἕκαστος ἄν κατασκευήν κατασκευάζοιτο, ἥτις ἑκάστῳ ἀρέσκοι.
11. Ὁσῳ δέ πρεσβύτερος γίγνοιτο, μᾶλλον ἀεί ἀσπάζοιτο ἄν χρήματα.
12. Πορεύονται τέ γάρ αἱ ἀγέλαι, ἧ ἄν αὐτάς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονται τέ χωρία, ἐφ’ ὁποῖα ἄν αὐτάς ἐπάγωσιν, ἀπέχονται τέ, ὧν ἄν αὐτάς ἀπείργωσι.
13. Ὅμως δέ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξαρχῆς διδάξαι, ὡς ἄν δύνωμαι δι’ἐλάχιστων.
14. Εἶχον μαχαίριον, ᾧ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο.
15. Τά ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον ὁπόθεν λαμβάνοιεν.
16.Οἵτινες πρός τάς ξυμφοράς γνώμη μέν ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δέ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καί πόλεων καί ἰδιωτῶν κράτιστοι εἰσίν.
17. Παρ’ ἐμοί δέ οὐδείς μισθοφόρος ὅστις μή ἱκανός ἐστίν ἴσα πονεῖν ἐμοί.
18.Ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προθύμως σοί συλλάβοιμι, ὡς ἐξέσοιτο μοι διαλέγεσθαι σοι ὁπόσον ἄν χρόνον βουλοίμην.
19.Οὐδείς οὕτως ἀνόητος ἐστίν, ὅστις πόλεμον πρό εἰρήνης αἱρεῖται.
20.Πᾶν ὅ,τι ἄν μέλλῃς ἐρεῖν πρότερον ἐπισκοπεῖ τῇ γνώμῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top