11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (21-28)


                            ΚΕΙΜΕΝΟ 21

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

§       divisam= quae divisa erat.
§       absens= etsi aberat.
§       abeuntes= cum abirent.
§       rogatus= ubi rogatus est/cum rogatus esset.
§       Brenno duce= cum Brennus dux esset.
§       deletis legionibus= cum legiones delevissent.
§       quibus interemptis= cum eos interemisset.

 

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

§       Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est= Nam Pisaurum dicitur, illic auro pensato (αφαιρετική απόλυτη ) .

 

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

§       Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt= A Gallis urbs Roma eversa est praeter Capitolium, pro quo immensa pecunia accepta est.
§       Camillus aurum omne recepit= Aurum omne a Camillo receptum est.
§       Quod illic apensum civitati nomen dedit= A quo nomen civitati illic appenso datum est.

 

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

§       Tum Camillus absens dictator factus est= Tum Romani Camillum absentem dictatorem fecerunt.
§       Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est= Nam Romani civitatem Pisaurum dicunt, quod illic aurum pensaverunt.                              ΚΕΙΜΕΝΟ 23

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

§       interroganti= qui interrogabat.
§       cohibitae= quae cihibitae sunt.

2.ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

§       Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egerediebatur= Deinde, lacrimis suis, diu cohibitis, vincentibus prorumpentibusque, egrediebatur (αφαιρετικές απόλυτες ) .
§       Arria milites orabat, ut simul imponeretur= Arria milites orabat, simul imponi ( τελικό απαρέμφατο, παθητικής φωνής ) .
§       Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et fillius= Aegrotante Caecina Paeto, marito Arriae, aegrotabat et fillius ( αφαιρετική απόλυτη ).
§       Cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere fillium simulabat= Cubiculο mariti intrato, vivere fillium simulabat ( αφαιρετική απόλυτη ).
§       Conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est= Piscatoria navicula conducta, ingentemque navem secuta est
     ( αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

§       Huic Arria funus ita paravit= Funus huic ab Arria ita paratum est.
§       Quid ageret puer= Quid a puero ageretur.
§       Puer libenter cibum sumpsit= Cibus a puero sumptus est.
§       Tum Arria se dolori dabat= Tum Arria dolori dabatur ( αυτοπάθεια ) .
§       Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat= Arma in Illyrico contra Claudium a Scriboniano mota errant.
§       Arria conduxit piscatoriam naviculam= Piscatoria navicula ab Arria conducta est.
§       Arria milites orabat= Milites ab Arria orabantur.

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

§       Ut ignoraretur a marito= Ut maritus funus ignoraret.
§       Paetus Romam trahebatur= Milites Paetus trahebant.
§       Arria milites orabat, ut simul imponeretur= Arria milites orabat, ut simul imponerent milites.


                              ΚΕΙΜΕΝΟ 24


1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

§       quaerenti= qui quaerebat.
§       indignatus= cum indignatus esset ( η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, λογικής διεργασίας ) .

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

§       Ego, cum te quaererem, ancillae tuae credidi= Ego te quaerens ancillae tuae credidi ( χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ego ) .
§       Tum Ennius indignatus, quod Nasica tam aperte mentiebatur, inquit= Tum Ennius indignatus, Nasica tam aperte mentiente, inquit                   ( αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

§       Ego non cognosco vocem tuam?= Vox tua a me non cognoscitur?
§       Visne scire quid Nasica Responderit?= Visne scire quid a Nasica responsum sit?
§       Accipe nunc quid postea Nasica fecerit= Accipe nunc quid postea a Nasica factum sit.
§       Cum Ennius eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica= Cum is ab Ennio a ianua quaereretur, id a Nasica exclamatum est.
§       Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse= Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ab ancilla dictum esset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dictum esse.
§       Tu mihi ipsi non credis?= Ego ipse a te non credor?                             ΜΑΘΗΜΑ 25

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

§       ostendens= dum ostendit ( δηλώνει το σύγχρονο και μάλιστα μία συνεχιζόμενη πράξη κατά τη διάρκεια της οποίας συμβαίνει η πράξη της κύριας ) .

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

§       Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est= Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, Carthagine deleta ( αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

§       Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus inquit= Ficus praecox ex Carthagine a Catone quodam die in curiam allata est; Ostenta ficu patribus a Catone id dictum est.
§       Itaque cavete periculum= Itaque periculum caveatur a vobis (μετατρέπω την προστακτική σε προτρεπτική υποτακτική ) .

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

§       Quando hanc ficum decerptam esse putetis= Quando hanc ficum decerpisse aliquem putetis
§       Scitote decerptam esse Carthagine= scitote aliquem decerpisse hanc ficum.
§       Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est= Romani Punicum bellum tertium sumpserunt, quo Carthaginem deleverunt.


                               ΜΑΘΗΜΑ 27


1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

§       desideranti= quod desiderabat ( η αιτιολογική πρόταση δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία ) .
§       notus= qui notus est/qui notus erat.

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

§       Quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda= Dura et acerba nascentia, post fiunt mitia et iucunda ( μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ea ).
§       Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, quae scripsisset= Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, scripta ab Accio ( μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του απαρεμφάτου ea ).

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

§       Accius tragoediam suam ei desideranti legit= Tragoedia Acci ab illo ei desideranti lecta est.
§       Tum Pacuvius dixit sonora esse quae scripsisset= Tum a Pacuvio dictum est sonora esse quae ab eo scripta essent.
§       Meliora enim fore spero, quae deinceps scribam= Meliora enim fore spero quae deinceps a me scribentur.

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

§       Quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; Sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria= Quae dura et acerba nascuntur, post natura facit mitia at iucunda; Sed quae natura gignit statim vieta et mollia, natura non matura mox facit sed putria.                             ΜΑΘΗΜΑ 28


1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

§       notus= qui notus est ( αναφορική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ) .
§       rediens= dum redibis ( χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο, δηλώνει το σύγχρονο στο μέλλον ) .

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

§       Postea Plato quidam Sardianus, cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit= Postea a Platone quodam Sardiano homo cognitus ex litteris Aesopi fugitivus esse comprehensus est et in custodiam traditus est ( χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος homo, μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ) .

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

§       Postea quidam Plato Sardianus hominem comprehendit et in custodiam tradidit= Postea a Platone quodam Sardiano homo comprehensus est et in custodiam traditus est.
§       Tu hominem investiga summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc= A te homo investigetur summaque diligentia vel Romam mittatur vel Epheso deducatur redeunte tecum.

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

§       Sed propter servi scelus et audaciam tanto dolore Aesopus adfectus est= Sed scelus et audacia servi tanto dolore Aesopum adfecerunt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top